4 TIPS FÖR ATT OPTIMERA DIN LAGERHANTERING

Lagret är en betydande kostnadsfaktor och är därför föremål för kostnadsbesparande åtgärder i många företag. Därför lönar det sig definitivt att göra en effektivitetsgranskning av din lagerorganisation även för dig.

Kundernas behov och produktutbud förändras med tiden. Eftersom genomströmningsmängderna också är föremål för vissa fluktuationer måste lagret också anpassas till de förändrade förhållandena. Den ständigt ökande handeln över nationsgränserna kräver att lagringsmetoderna anpassas från tid till annan. Moderna lösningar och flexibel HHL lagerhyllor är efterfrågade och nödvändiga här.

Eftersom det är viktigt för företagen att behålla sin konkurrenskraft är det oundvikligt att anpassa strukturer, förfaranden och processer med vissa intervall. Optimering av lager och varuflöden är alltid en förnuftig åtgärd som maximerar leveranskvaliteten och minskar kostnaderna samtidigt.

TIPS 1: LEVERANS AV SMÅ OCH HOMOGENA MÄNGDER.

Ett för stort lager orsakar onödigt stora kapitalbindningar och högre lokalkostnader. Ditt mål bör vara att få levererade varor att stanna så länge som möjligt i ditt lager, annars ökar dina lager- och kapitalkostnader i onödan. Försök att komma överens med dina leverantörer om mindre leveranskvantiteter för ett större antal leveranser. Den optimala lösningen här är just-in-time-leverans. Dina lager minskar till ett minimum och det finns inga flaskhalsar på grund av plötsliga fluktuationer i efterfrågan.

Ett annat alternativ med stor besparingspotential är homogeniserade leveranser: Tillåt endast vissa tidsfönster för leverans (förutsatt att kunderna accepterar en tidsbestämd upphämtning), och du kan på så sätt optimera din personalanvändning och minska kostnaderna.

TIPS 2: KONTROLLERA KOSTNADER FÖR TRANSPORTBAND, HYLLOR OCH PERSONAL.

Kontrollera om dina kostnader är fördelade på rätt sätt. Cirka 20 % av kostnaderna för transportband och hyllor uppstår i ett genomsnittligt lager för europaletter. Byggnader och personal står för 40 % av kostnaderna vardera. Din bokföringsavdelning kan ge dig en uppdelning av den nuvarande kostnadsfördelningen. Om det finns märkbara avvikelser bör du analysera de enskilda posterna och undersöka eventuella besparingsmöjligheter.

TIPS 3: EFFEKTIV PLACERING OCH MODERNISERING AV LAGRINGSPLATSER

Varor som behövs ofta, de så kallade „snabbrörliga varorna“, bör placeras vid ingången till en gång i lagret. Andra lagrade varor som inte överensstämmer med standardiserade förpacknings- eller avdelningsstorlekar bör placeras i särskilda lagringsutrymmen. I vissa lagerutrymmen försvåras tillträdet av hinder, t.ex. pelare i gången. En bra lösning för sådana förvaringsutrymmen är att endast använda dem som reserv för nödsituationer.

Användning av högre hyllor i lagret innebär alltid ett bättre utnyttjande av utrymmet. Du kan uppnå en lika positiv effekt genom att använda nya transportfordon. På så sätt kan du göra större besparingar och slipper hyra ny golvyta. Typ av varulagring i ditt lager bör motsvara längsstapling, eftersom denna metod har visat sig vara effektivare i praktiken. Alternativet tvärförvaring tar mindre gångbredd i anspråk, men vissa nackdelar, t.ex. sämre tillgänglighet, gör denna typ av förvaring oattraktiv.

TIPS 4: OPTIMERA LAGERHANTERINGEN MED IT-STÖD

Om din verksamhet kräver ett stort lager kan du uppnå mycket större effektivitet i lagerhanteringen genom att använda moderna tekniker, t.ex. lagerradio. Information om nya lagrade eller hämtade varor överförs direkt till en central dator som uppdaterar lagret. Olika lagerplatser eller mellanlager registreras också av IT när det sker förändringar i lagret, vilket gör att onödiga söktider undviks.

Modern IT möjliggör också sofistikerade lagerrörelser. Smala föremål staplas alltid ovanpå bredare föremål. Om de föremål som ska lagras är likadana väljs lagringsplatsen enligt en tidigare programmerad prioritetsordning (sida, fack eller nivå).
Om fler än en plats är möjlig, fylls eller töms först de platser som redan har använts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.